Phẩm Chất Người Vợ - The Kind Wife (2016)
0 lượt xem
Phẩm Chất Người Vợ - The Kind Wife (2016)
Xem phim
[Phẩm Chất Người Vợ - The Kind Wife (2016)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ Lồng Tiếng HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/] [info] [+] Phim hay - vietsub [/info] [nd] Phim hay - vietsub k? v? nh?n v?t T?n Ph?n - 1 thanh niên chuy?n phát nhanh t?t b?ng, vào m?t hôm khi anh giao hàng d?n 1 can bi?t th? vô cùng sang tr?ng. Ð?a ch? phát hi?n anh ta thú v?, li?n mu?n dánh cu?c li?u r?ng ti?n dánh b?c có th? thay d?i chàng trai tr? t?t b?ng này hay không. Vì v?y, ông ta cho T?n Ph?n 100 v?n t? (> 3 t? VNÐ) và b?o r?ng n?u anh dùng h?t s? ti?n ?y thì m?i ngày d?u s? nh?n du?c nhu th? nhung n?u không chi h?t anh s? ph?i b?i thu?ng toàn b? s? ti?n mà anh dã chi, th? là trò choi nhân ph?m dã b?t d?u. T?n Ph?n, ngu?i tr? nên giàu có ch? sau m?t dêm và li?u r?ng chàng trai tr? ?y có b? sa d?a hay không? Nào chúng ta cùng xem !

B? phim kh?c ho? m?t cách chân th?c tâm lý c?a nhân v?t sau t?ng giai do?n d? hi?u ra giá tr? c?a nhân cách và tìm l?i b?n thân mình. [/nd] [REVIEW#1|https://www.facebook.com/romreviewphim/videos/3487118878079882/] [FE #1|https://playhydrax.com/?v=FJjMaMcKM] [drt] Vicente Aranda [/drt] [act] Casper Zafer, Esther Nubiola, Leonor Watling, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 04/12/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ Lồng Tiếng HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo